Menu

Klubpolitik

image Love for football club hvidovre

LOVE FOR FOOTBALL CLUB HVIDOVRE

§ 1. Navn
Foreningens navn er ”Football Club Hvidovre” (F.C. Hvidovre), der er hjemmehørende i Hvidovre kommune.

§ 2. Formål
Det er foreningens formål at samle unge mennesker omkring fodbold og give dem mulighed for at udvikle sig som hele mennesker, fremme fair play, respektere alle som ligeværdige og sikre at glæde præger alle aktiviteter. Foreningen arbejder for at fastholde sine medlemmer også i det fodboldmæssige ”efterår”, til glæde for både unge og gamle.

§ 3. Organisation
Foreningen er et led i Dansk Idrætsforbund og kan efter bestyrelsesbeslutning søge optagelse i de tilsluttede specialforbund. Det er en selvfølge, at foreningen og dens medlemmer er underkastet de til enhver tid gældende love for Dansk Idrætsforbund.

§ 4. Medlemskab
Alle der vil respektere og fremme foreningens formål og love kan optages som medlemmer. Som passivt medlem kan uden stemmeret optages enhver, som viser interesse for foreningens formål og arbejde. Indmeldelse sker til bestyrelsen. Udmeldelse kan kun ske skriftligt ved udgangen af et kvartal med en måneds varsel. Udmeldelse kan kun accepteres, såfremt man ikke er i kontingentrestance. Bestyrelsen kan udelukke et medlem fra foreningens aktiviteter, såfremt vedkommende er i kontingentrestance.

Bestyrelsen kan af egen drift og med øjeblikkelig virkning ophæve et medlemskab, såfremt et medlem overtræder de i denne lov fastsatte regler eller andre væsentlige vedtagne bestemmelser.

§ 5. Regnskab og kontingent
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens kontingent og eventuelt indmeldelsesgebyr fastsættes af generalforsamlingen eller på et skriftligt indvarslet medlemsmøde med mindst 14 dages varsel. Det til enhver tid fastsatte kontingent erlægges efter en af generalforsamlingen vedtagen ordning. Et medlem der er i kontingentrestance, mister alle sine rettigheder.

§ 6. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes i marts måned med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning ved foreningens formand
3. Revideret regnskab
4. Indkomne sager
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg
7. Foreningens virke i det kommende år
8. Eventuelt

Indvarsling af den ordinære generalforsamling sker senest en måned forud for generalforsamlingens afholdelse, og motiveret dagsorden og foreningens reviderede regnskab for det forløbne år udsendes til samtlige medlemmer (også passive medlemmer, selv om disse ikke har stemmeret) senest ugedagen før generalforsamlingens afholdelse.

Sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må senest 14 dage forinden dennes afholdelse, være fremkommet til foreningens bestyrelse. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens aktive og passive medlemmer, samt hvem bestyrelsen i særlige tilfælde måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance. Dog kræves mindst 3 måneders medlemskab. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingen er uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer beslutningsdygtig, med forbehold for § 9 og § 10.
Beslutninger og vedtagelser sker ved almindeligt flertal. Afstemning skal, såfremt blot et medlem forlanger det, foretages skriftligt.
Generalforsamlingen vælger to medlemmer uden for bestyrelsen til dirigent og referent. Referenten skal føre protokol over generalforsamlingens hele forløb. Protokollen underskrives af dirigenten og den nyvalgte bestyrelse.

På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed og fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Desuden foretages valg af formand, kasserer og bestyrelse, 2 suppleanter og 2 revisorer for en 2-årig periode. Valg sker efter tur.

Bestyrelsen består inklusiv formand af minimum 5 medlemmer og konstituerer sig selv. Genvalg kan altid finde sted. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når den siddende bestyrelse finder det fornødent, eller mindst en fjerdedel af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer det over for foreningens bestyrelse. I så fald afholdes ekstraordinær generalforsamling snarest muligt og senest 6 uger efter begæringens fremkomst til bestyrelsen. Indvarsling skal ske mindst 14 dage forud. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles sager, der har givet anledning til dennes indkaldelse.

§ 7. Bestyrelse
Valgbare er foreningens stemmeberettigede medlemmer over 18 år. Forslag til bestyrelsesmedlemmer skal være den siddende bestyrelsesformand i hænde senest 14 dage forud for generalforsamlingens afholdelse. De pågældendes skriftlige samtykke må være indhentet forinden, såfremt de ikke kan være til stede på generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Udtræder et bestyrelsesmedlem ekstraordinært indtræder den første suppleant automatisk. Såfremt der ikke er nogen valgte suppleanter kan bestyrelsen supplere sig selv. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte bestyrelsesformanden eller et flertal i bestyrelsen finder det fornødent. Bestyrelsens vedtagelser træffes ved almindeligt stemmeflertal og er beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger. 

§ 8. Tegning – Hæftelse
Foreningen forpligtes ved underskrift af formand og kasserer.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. Foreningen kan kun sælge og købe ejendom efter forudgående vedtagelse på en generalforsamling.

§ 9. Lovændringer
Lovændringer kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.
Lovændringer kan kun ske med mindst to tredjedels flertal af de afgivne stemmer.

Møder der ikke tilstrækkeligt antal stemmeberettigede medlemmer, kan bestyrelsen med 14 dages varsel indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, der da er beslutningsdygtig.

§ 10. Opløsning
Opløsning af foreningen kan kun ske, når tre fjerdedele af de afgivne stemmer udtaler sig herfor på 2 hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den sidste skal afholdes tidligst 14 dage og senest 1 måned efter den første.

Forslag til opløsning af foreningen skal opføres som et særskilt punkt på dagsordenen. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i Hvidovre Kommune.

 

Vi bruger cookies for at sikre, at du får den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Hvis du giver dit samtykke, så tillader du, at vi sætter cookies. Du kan læse mere om cookies i vores cookiepolitik, hvor du også altid har mulighed for at trække dit samtykke tilbage. Herunder kan du vælge cookies til eller fra.
Luk